Rozwiązanie umowy o pracę

Ustanie stosunku pracy

Stosunek pracy może ustać poprzez rozwiązanie przez jedną lub obydwie strony, bądź też poprzez wygaśnięcie z powodu nastąpienia określonych zdarzeń, czynności prawnych czy też z mocy samego prawa.

Jednym z najprostszych sposób ustania stosunku pracy jest jego rozwiązanie poprzez POROZUMIENIE STRON. Chodzi tutaj o złożenie zgodnych oświadczeń woli przez pracownika i pracodawcę zmierzających do zakończenia stosunku pracy w określonym terminie.
Z inicjatywą rozwiązania może wystąpić zarówno pracownik jak i pracodawca, przy czym w związku z faktem iż zależy on wyłącznie od woli stron, pracownikowi nie przysługuje roszczenie do pracodawcy o złożenie w tym przedmiocie danego oświadczenia
Taki sposób może dotyczyć każdej umowy o pracę, a faktyczne rozwiązanie następuję w terminie przez strony ustalonym ( w chwili zawarcia porozumienia lub w każdym późniejszym terminie- strony mogą dowolnie go modyfikować).

!!! nieważna jest jednak klauzula umowna upoważniająca pracodawcę lub pracownika do rozwiązania stosunku pracy ze skutkiem natychmiastowym, bez podawania przyczyny, na zasadzie porozumienia stron: por. Uchw. SN 15.5.1994 ( I PZP 14/94 OSNPiUS 1994, Nr. 3, poz. 40)

Kolejnym sposobem rozwiązania stosunku pracy jest JEDNOSTRONNE OŚWIADCZENIE WOLI, a więc jednostronna czynność prawna zmierzająca do zakończenia stosunku pracy.

Może przybrać postać

  1. wypowiedzenia umowy, czyli jej rozwiązania z upływem określonego czasu
  2. natychmiastowego rozwiązania tzw rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia.
  3. istnieje także rozwiązania umowy o pracę z kilkudniowym uprzedzeniem ze strony pracownika , ale tylko w wyjątkowych sytuacjach określonych przepisami prawa.

(wyżej wymienione zagadnienia zostaną bliżej przedstawione w dalszej części tekstu)

Prócz tego stosunek pracy wygasa z powodu innych zdarzeń nie będących czynnościami prawnymi. Można je podzielić na te zależne od woli stron takie jak: upływ czasu, ukończenie pracy, upływ kadencji, bądź te niezależne od woli stron- dla przykładu: śmierć pracownika, czy 3miesięczna nieobecność z powodu aresztowania. W takich wypadkach stosunek pracy wygasa z chwilą wystąpienia danego zdarzenia.


  1. Wypowiedzenie umowy o pracę
  2. Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia
  3. Wygaśnięcie stosunku pracy
  4. Rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron

Pomoc prawna

Adwokat
Kancelaria Adwokacka

Jeśli potrzebujesz porady prawnej, zapytaj adwokata:
Kontakt: tel. 881 209 300 lub 22 499 33 22